หน้าหลัก ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อผู้เข้าใช้: Guest  
ชื่อ-นามสกุล: Thailand Talent Guest  


TT Zone - VDO

TT Zone - Audio
Welcome Guest


ยินดีต้อนรับ!! กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อสมัครสมาชิกใหม่

หากต้องการความช่วยเหลือ คุณสามารถอ่านข้อแนะนำได้จากท้ายหน้านี้

รายละเอียดสมาชิก
มหาวิทยาลัย
ชื่อ-นามสกุล Required
ชื่อเล่น Required ชื่อเล่น(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเล่น(ภาษาไทย) Required
ชื่อผู้เข้าใช้ Required ชื่อผู้เข้าใข้(ภาษาอังกฤษ) (3-15 ตัว)
รหัสผ่าน Required (6-15 ตัว)
อีเมลล์ Required
เบอร์โทรศัพท์มือถือ Required
เลขที่บัตรประชาชน Required
(เลขที่บัตรประชาชนชาวไทย หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง)
เลือกรับข้อความเป็นภาษาไทย  
รหัสประชาสัมพันธ์


รายละเอียดของ Talent
เพศ   Gender
วันเดือนปีเกิด  
มีหนังสือเดินทางหรือไม่?  

สัดส่วนของ Talent
ซม.
"
"
"
กก.

ข้อตกลงและเงื่อนไข
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
1. เพศหญิง และต้องมีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 22 ปี (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง)
3. ต้องเป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรส – งานเลี้ยง/พิธีแต่งงาน หรือการใช้ชีวิตคู่ฉันท์สามีภรรยา ไม่เคยตั้งครรภ์ และ/หรือให้กำเนิดบุตรมาก่อนแต่อย่างใด
4. ระดับการศึกษามัธยมศึกษา หรือเทียบเท่าขึ้นไป ทั้งนี้ต้องอ่าน เขียน พูด และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5. ต้องไม่เคยถ่ายภาพศิลป์กึ่งเปลือย / โป๊เปลือย หรือภาพที่เข้าข่ายล่อแหลม ตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ หรือแพร่ภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก่อน
6. ต้องไม่เคยประกอบอาชีพ รับงานพิเศษ หรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจเสื่อมเสียต่อจารีตขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย
7. เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
8. มีบุคลิกภาพดี /กล้าแสดงออก
9. ไม่มีข้อผูกพัน หรือสังกัดกับหน่วยงานหรือ บริษัทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายแบบโฆษณา
10. ต้องมีสำเนาบัตรประชาชน และบัตรประจำตัวนักศึกษา
ตกลงรับข้อตกลงและเงื่อนไข   Please read our terms and conditions
TT Zone - Pics